KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Quận Đống Đa có 01 đơn vị thuộc diện phải di dời theo quy hoạch (đợt 1) theo Quyết định 3952 của UBND Thành phố
Ngày đăng 02/10/2023 | 13:58  | Lượt xem: 224

   Ngày 08/8/2023, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3952/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội (đợt 1).

   Theo đó, ban hành danh mục (đợt 1) 09 cơ sở nhà, đất do các Doanh nghiệp (quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ) đang quản lý, sử dụng không phù hợp quy hoạch phải di dời thuộc thẩm quyền quy định điểm b khoản 1 Điều 21 mục 2 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Kế hoạch di dời trong vòng 05 năm kể từ khi UBND Thành phố phê duyệt danh mục.

   Đối với nhà, đất thuộc danh mục phải di dời nêu trên nhưng thuộc đối tượng thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, không thực hiện theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

   Được biết, trong danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch lần này, quận Đống Đa có 01 đơn vị thuộc diện phải di dời là Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông nghiệp, có địa chỉ tại số 167/6 phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Với diện tích đất là 821m2, hiện trạng là văn phòng làm việc. Tại thời điểm ngày 04/10/2019, đơn vị báo cáo xưởng in của Nhà máy xuất bản chỉ có 01 máy in màu cũ. Theo QHPK đô thị H1-3, tỷ lệ 1/2000 được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 19/3/2021, khu đất thuộc khu vực quy hoạch chức năng đất cơ quan, nằm trong ranh giới nghiên cứu cải tạo khu tập thể Phương Mai (thực hiện theo dự án riêng)./.